Pobierz PDF z regulaminem

I. Postanowienia ogólne

 1. Program Członkostwa Klubu Tenisowego Spoting jest programem działającym na terenie obiektów tenisowych Sporting, mieszczących się przy ul. Św. Józefa 5 w Lesznie.

II. Członkostwo

 1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem klubu za zgodą swoich rodziców/pełnoprawnych opiekunów.
 2. Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
 3. Dokumentem potwierdzającym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest Karta Członkowska.
 4. Posiadacz Karty Członkowska Klubu Tenisowego Sporting uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

III. Karta członkowska

 1. Karta Członkowska jest wydawana w momencie opłacenia składki członkowskiej w wysokości 99zł/rok dla dorosłych, 49zł/rok dla dziecka. W celu otrzymania Karty, Klient musi spełnić następujące warunki:
  * wypełnić formularz zgłoszeniowy w Recepcji Klubu Tenisowego Sporting
  * wyrazić zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Klubu Tenisowego Sporting
  * złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przedstawionych w Regulaminie Klubu Tenisowego Sporting oraz innych zasad obowiązujących w klubie.
 2. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Klient zostaje Członkiem Klubu z chwilą wydania Karty. Uprawnienia płynące z Karty mają wyłącznie charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby. Odstępstwa tego zapisu mogą skutkować odebraniem praw członkowskich.
 3. Uczestnicy programu są zobowiązani do okazywania swojej karty przy każdym wejściu na teren obiektów tenisowych Sporting. W przypadku braku karty klubowej klient zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska lub numeru karty. Korzystanie z rabatów z tytułu karty członkowskiej Klubu Tenisowego Sporting będą realizowane jedynie za okazaniem karty.
 4. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowej karty, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 30,00zł.

IV. Prawa członka Klubu

 1. Karta Członkowska Klubu Tenisowego Sporting upoważnia do 15% rabatu na wszystkie akcesoria w Klubie Tenisowym Sporting.
 2. Członkostwo Klubu Tenisowego Sporting daje również możliwość stałych rezerwacji zgodnie z ich regulaminem.
 3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej. KartaCzłonkowska zostanie dezaktywowana. Odpłatność za korzystanie z Karty Członkowskiej za dany okres nie będą zwracana.

V. Zmiany regulaminu Członkostwa

 1. Klub Tenisowy Sporting uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Karty Członkowskiej w każdym momencie.
 2. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w regulaminie. Tekst zmienionego Regulaminu Karty Członkowskiej zostanie udostępniony na stronie internetowej Klubu oraz na tablicy ogłoszeń w recepcji Klubu Tenisowego Sporting.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. W celu uzyskania statusu Członka Klubu i realizacja uprawnień przysługujących uczestnikowi programu członkostwa niezbędne jest podanie przez Uczestnika programu danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym Członkostwa w Klubie Tenisowym Sporting.

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym.

 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, jak i podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych nie pozwoli Organizatorowi na wykonanie obowiązków względem Uczestnika i uniemożliwi wydanie Karty Członkowskiej.

 4. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków przez Organizatora wobec Uczestników przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w celach marketingowych i statystycznych.

VII. Akceptacja regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin Członkostwa w Klubie Tenisowym Sporting będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą podpisania formularza zgłoszeniowego Członkostwa w Klubie Sporting.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstu bez zgody autora zabronione. Wszelkie próby  kopiowania i publikowania jako własne – są zabronione.

Klub Tenisowy Sporting
Leszno, ul. 17 Stycznia 68
tel. 513 534 711, tel. 600 489 099
mail: tenis@sporting.com.pl