1. Terminy zajęć w ramach Akademii Tenisowej Sporting

Wszystkie treningi tenisowe dla dzieci odbywają się w terminach zgodnych z zaproponowanymi przez Państwa. Trenerzy sugerują właściwą ilość zajęć w tygodniu oraz liczebność grup, w jakich powinny się one odbywać.

2. Miejsce

Program Akademii realizowany jest w Klubie Tenisowym SPORTING przy ulicy Św. Józefa 5 lub Strzeleckiej 7 w Lesznie.

3. Czas

Treningi dla wszystkich chętnych prowadzone są od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych przed rozpoczęciem zajęć. W zależności od zajęć, trening trwa od 1 do 2 godzin. Dziecko należy przywieźć na 10 minut przed rozpoczęciem treningu i odebrać w momencie jego zakończenia. Czas trwania jednostki treningowej to 55 min.

4. Odrabianie zajęć

 • zajęcia można odrobić w przypadku gdy Organizator otrzymał informację o nieobecności na 12 godziny przed zaplanowanymi zajęciami. W przypadku nagłej choroby trenera zajęcia należy odwołać telefonicznie maksymalnie do godziny 9:00 w dniu, w którym ma odbyć się trening.
 • istnieje możliwość odrobienia dwóch zajęć w ciągu sezonu.
 • w przypadku niespełnienia powyższych ustaleń, nie przysługuje prawo do odrobienia zajęć.
 • zajęcia uważa się również za odrobione, jeżeli na umówione i zaakceptowane terminy, uczestnik nie stawia się.
 • zajęcia, które wypadły z winy Organizatora zostaną odrobione w jednym z zaproponowanych terminów przez Organizatora.

5. Przygotowanie do zajęć

Prosimy o uczestnictwo w zajęciach w odpowiednim i wygodnym stroju sportowym. Dodatkowo prosimy o zaopatrzenie dzieci w woda/napój nawadniający oraz ręcznik. Do dyspozycji Uczestników jest pełne zaplecze socjalne.

Długie włosy powinny być upięte lub zabezpieczone czapką/daszkiem.

6. Sprzęt

W przypadku gdy Uczestnik nie posiada własnej rakiety tenisowej w początkowym okresie nauki Klub Tenisowy Sporting zapewni sprzęt niezbędny do realizacji programu nauki tenisa. Po upływie dwóch miesięcy, Organizator doradza jaki sprzęt należy zakupić zgodnie z poziomem zaawansowania oraz wieku Uczestnika.

7.Punktualność

Bardzo ważne jest, by zajęcia odbywały się punktualnie, więc prosimy o przybycie na 10 minut przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć, mając na uwadze przygotowanie się do zajęć oraz wspólną i punktualną część wstępną treningu.

8.Obecność rodziców podczas zajęć (dotyczy dzieci)

Ze względu na swobodę w zachowaniu dziecka, budowanie autorytetu trenera oraz dyscyplinę podczas zajęć, prosimy rodziców, aby ograniczyli swoją obecność na treningu do niezbędnego minimum. Zapraszamy do naszej kawiarenki.

9. Obowiązki stron

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w realizacji procesu nauczania poprzez zapewnienie:
  a) realizacji nauki gry w tenisa ziemnego,
  b) doskonalenie rozwiązań techniczno - taktycznych w czasie gry w tenisa ziemnego,
  c) kadry trenerskiej posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  d) warunków lokalowych wraz z właściwym wyposażeniem
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  - uregulowania płatności za świadczoną usługę w terminie,
  - zapewnienia systematycznego uczęszczania Dziecka na kurs,
  - uczestniczenia, na polecenie Organizatora, razem z Dzieckiem w zajęciach w przypadku młodszych, mniej samodzielnych dzieci,
  - powiadamiania Organizatora o każdej nieobecności Dziecka na zajęciach na 12h przed planowanymi zajęciami, natomiast w przypadku choroby Dziecka najpóźniej w dniu zajęć do godziny 9:00, osobiście w recepcji Klubu Tenisowego Sporting lub telefonicznie.
  - informowania trenera prowadzącego zajęcia i Organizatora o wszelkich pojawiających się trudnościach,
  - przestrzegania porządku w lokalu Organizatora, dbania o sprzęt i wyposażenie,stosowanie się do Regulaminu Organizatora,
  - wyposażenia Dziecka w odpowiedni strój sportowy zapewniający komfort ruchów oraz swobodne poruszanie się po korcie tenisowym.

10. Opłaty za zajęcia

Za zajęcia w ramach Akademii Tenisowej Sporting w Klubie Tenisowym Sporting opiekun Uczestnika opłaca za miesiąc z góry lub za cały sezon.
Wysokość opłaty za Akademie Tenisa wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Wysokość opłaty jest wprost proporcjonalna do ilości zajęć w tygodniu, opisanych w załączniku nr5.

Wysokość opłaty

Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej www.klubtenisowysporting.pl
Opłata za miesiąc z góry dotyczy całego miesiąca z uwzględnieniem Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowa miedzy uczestnikiem a organizatorem zawierana jest na czas nieokreślony.
Uczestnikowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości dwóch miesięcznych opłat w przypadku natychmiastowego zerwania umowy przez opiekuna uczestnika.
Opłata za miesiąc poprzedni przypada do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako formę płatności za kurs uczestnika. Brak płatności jakiejkolwiek raty w terminie skutkuje wezwaniem Uczestnika do uregulowania zaległej płatności w trybie natychmiastowym wynoszącym do 3 dni. Brak zaległej wpłaty skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników kursu, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
Opiekun uczestnika może dokonać płatności w formie obciążenia karty płatniczej (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją także kartę kredytową, kartę przedpłaconą itd.). Zgoda ta da możliwość automatycznego jednorazowego pobierania środków pieniężnych w każdym miesiącu z konta opiekuna, w wysokości sumy na jaką została zawarta umowa między opiekunem uczestnika a organizatorem.
W przypadku wybrania obciążenia karty opiekuna uczestnika jako formy płatności za kurs uczestnika firma Straal sp. z o.o. jest operatorem płatności. Firma Strall sp. z o. o. upoważniona jest do przechowywania danych uczestnika kursu. W przypadku płatności w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza w każdym 10-tym dniu miesiąca, jeśli dziesiąty nie jest dniem roboczym, rachunek bankowy Klubowicza zostanie automatycznie obciążony miesięczną opłatą w następnym dniu roboczym. W przypadku, gdy pobranie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, z uwagi na brak środków lub utratę ważności karty płatniczej, opiekuna uczestnika. Uczestnik traci możliwość korzystania z zajęć Akademii do czasu uiszczenia zapłaty. Subskrypcja będzie uruchomiona na czas nieokreślony I w chwili zaprzestania I zakończenia kursu zostanie ona zakończona. Opiekun uczestnika ma obowiązek zakończyć subskrypcję (obciążenie karty) bezpośrednio po zakończeniu kursu u operatora płatności.

W przypadku gdy opiekun uczestnika dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody dysponenta karty na obciążenie jego karty opłatami z tytułu uczestnictwa w Akademii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej w dyspozycji Opiekuna uczestnika. W przypadku braku płatności zadeklarowanej przez Opiekuna uczestnika, a w szczególności w razie niemożliwości ściągnięcia środków z karty płatniczej, Organizator ma prawo prowadzenia działalności windykacyjnej, łącznie z wysłaniem wezwania do zapłaty oraz do wszczęcia postępowania sądowego.

Organizator nie ma prawa wykorzystywać ani rozpowszechniać poufnych danych opiekuna uczestnika.

Organizator nie ma prawa obciążyć karty kredytowej opiekuna uczestnika na sumę większą niż suma ustalona oraz zaakceptowana przez opiekuna uczestnika, wynikająca z umowy między stronami.
Po rozwiązaniu umowy organizator ma obowiązek zaprzestania pobierania opłat z tytułu rozwiązanej wcześniej umowy, dopuszczalnym wyjątkiem stanowi pobranie opłaty zaległej, którą opiekun uczestnika nie dokonał podczas trwania kursu.

Wszelkie powiadomienia, w szczególności dotyczące rozliczenia kosztów kursu, informacji na temat organizacji zajęć, obozów, turniejów, będą sporządzane niezwłocznie w formie pisemnej i przesyłane Uczestnikowi na wskazany adres e-mail.

11. Rozwiązanie umowy

 1. Organizator ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz skreślenie Dziecka z listy uczestników kursu w przypadku gdy:
  a) Uczestnik kursu nie wywiązał się z obowiązku dokonywania opłat za kurs w wysokości i terminie wskazanym w pkt 10 Opłaty za zajęcia,
  b) doszło do zniszczenia wyposażenia Organizatora, sprzętu lub innego mienia Organizatora,
  c) wpływają skargi innych uczestników kursu i ich przedstawicieli, co do zachowania Dziecka, zakłócającego porządek na terenie Organizatora, a zwłaszcza zachowania utrudniającego odbywanie zajęć,
  d) Uczestnik nie poinformuje o 4 nieobecnościach Dziecka na zajęciach.
 2. O rozwiązaniu umowy i skreśleniu Dziecka z listy uczestników kursu, Organizator niezwłocznie powiadamia na piśmie Uczestnika.

12. Rezygnacja z kursu oraz reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym czasie.
 2. Rezygnacja może nastąpić jedynie na mocy pisemnego oświadczenia Uczestnika złożonego na ręce Organizatora bądź pracownika Klubu Tenisowego Sporting lub przesłanego listem poleconym na adres Organizatora z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku rezygnacji z kursu, uiści należne Organizatorowi opłaty obliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku rozwiązania umowy przez Organizatora zgodnie z pkt 11 Rozwiązanie umowy, uiści należne Organizatorowi opłaty obliczone zgodnie z cennikiem będącym załącznikiem do umowy nr 3.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych, w przypadku nieterminowego uiszczenia przez Uczestnika jakichkolwiek opłat z tytułu niniejszej umowy.
 6. Opiekun uczestnika może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Klub Tenisowy Sporting w sposób sprzeczny z Umową korespondencyjnie na adres siedziby Klubu albo wybranej placówki Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email.
 7. W treści reklamacji Klubowicz powinien wskazać swoje imię, nazwisko oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Klub Tenisowy Sporting z zawartą Umową. Reklamacje składane przez Klubowicza będą rozpatrywane w ciągu 31 dni kalendarzowych.

13. Zmiany w terminach zajęć

 1. Organizator ma prawo odwołać zajęcia. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, uczestnictwo Dziecka w odrabianych zajęciach wolne jest od dodatkowych opłat.
 2. W przypadku nieobecności Dziecka na zajęciach, Uczestnik ma możliwość zapisania Dziecka na najbliższy wolny termin z inną grupą, zaproponowany przez Organizatora celem odrobienia zajęć ( zgodnie z ustaleniami z pkt 9 Obowiązki stron, w których Dziecko nie brało udziału z zastrzeżeniem, iż możliwe jest odrobienie maksymalnie 2 zajęć w całym sezonie.
 3. W przypadku nieodrobienia zajęć w danym sezonie, za które Uczestnik wniósł opłatę, nie przysługuje mu zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.

14. Zmiana danych

 1. Uczestnik oświadcza, iż wszystkie podane w niniejszej umowie dane osobowe są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Organizatora o każdej ich zmianie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia tejże zmiany.
 2. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika niniejszego obowiązku, korespondencję wysłaną na dotychczasowy wskazany adres uważa się za doręczoną.

15. Oświadczenie Uczestnika

Uczestnik oświadcza, że Dziecko/Dzieci posiada/ją aktualną zgodę lekarza sportowego na uczestnictwo w zajęciach tenisa ziemnego. Brak zgody lekarza sportowego nie uniemożliwia uczestniczenia Dziecka w zajęciach, jednakże Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

16. Zniżki/rabaty

Organizator zobowiązuje się do przyznania 10% rabatu w przypadku opłaty z góry za cały rok oraz zapisania się na kurs przez obojga rodzeństwa.

17. Oświadczenie Zamawiającego

 1. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku Uczestnika podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć oraz materiałów wideo na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w kronice, na tablicach ściennych i folderach sporządzonych w celu informacji i promocji Akademii Tenisa Sporting.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie danych osobowych Uczestnika do Polskiego Związku Tenisowego w celu wystawienia licencji zawodnika. Tym samym zobowiązuje się do zarejestrowania Uczestnik w programie Tenis10. Potwierdzenia rejestracji dokonuje Zamawiający po przesłaniu przez Polski Związek Tenisowy na adres e-mail podany w umowie, loginu i hasła przypisanego Uczestnikowi.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Ewentualne spory powstałe w związku lub na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego w Lesznie.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy właściwych ustaw oraz przepisy kodeksu cywilnego.

18. Załączniki do umowy:

Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – REGULAMIN ORGANIZATORA

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA

Załącznik nr 3 – CENNIK ORGANIZATORA

Załącznik nr 4 – POLITYKA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 5 – FORMULARZ APLIKACYJNY

Uczestnik poinformowany o dobrowolności niniejszego oświadczenia, wyraża zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz jego partnerów, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także wykorzystaniu ich do celów statystycznych, naukowych i marketingowych. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości o ile nie zmieni się cel przetwarzania.
- Tak, wyrażam zgodę. otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z Ustawa o świadczeniu Usług drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.(dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Podpisanie umowy przez OPIEKUNA UCZESTNIKA jest równoznaczne z wyrażeniem wszystkich zgód wymaganych przez ORGANIZATORA.

ORGANIZATOREM W NINIEJSZYM REGULAMINIE NAZYWAMY FIRMĘ KORTY LESZNO S.C. UL. STRZELECKA 7 64-100 LESZNO, NIP 697-231-87-38.

OPIEKUNEM UCZESTNIKA NAZYWAMY W NINIEJSZYM REGULAMINIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO W ZAJĘCIACH.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Uczestnik jest świadomy, że ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane  nie będą przekazywane do państw trzecich oraz  nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Subskrypcja - cykliczna usługa wykonywana przez Usługodawcę w cyklu 14 - lub 21 - dniowym, opierająca się na dostarczaniu Klientowi paczek wybranego dania przygotowanego dla psów. Plan subskrypcyjny jest opracowywany indywidualnie dla każdego Klienta na podstawie informacji podanych w formularzu zamówienia. Pobranie płatności za subskrypcję dokonywana jest automatycznie poprzez operatora płatności Straal sp. z o.o. na podstawie danych karty podanych w chwili zamówienia. Subskrypcja może być wstrzymana w dowolnym momencie do 48 godzin przed planowaną wysyłką. Wstrzymania subskrypcji można dokonać w panelu klienta po zalogowaniu się na konto, subskrypcją będzie wstrzymana do ponownego aktywowania jej. Szczegółowy plan subskrypcji i dostaw dostępny jest w panelu klienta po zalogowaniu się na konto.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Firmy KORTY LESZNO S.C. JACEK MACIEJEWSKI, ANDRZEJ GOŁDYN w Lesznie

W niniejszej klauzuli informujemy o formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących: klientami, dostawcami, kontrahentami, w tym potencjalnymi, oraz kandydatami do pracy lub współpracy, a także innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:   

[Administrator danych]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Korty Leszno S.C. JACEK MACIEJEWSKI, ANDRZEJ GOŁDYN  z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Strzelecka 7 (NIP 697 231 87 38). 

[Kontakt]
Z Administratorem można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e-mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

[Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania] 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a.    podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. oraz w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem (świadczenia wynikających z niej usług, obsługi ewentualnych reklamacji itp.), (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b.    wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie rachunku lub faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c.    w celu oferowania przez Administratora produktów i usług (marketing bezpośredni i produktów podmiotów współpracujących, organizacja akcji promocyjnych, konkursów, programów lojalnościowych), w celu obsługi wniosków przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie dotyczą one bezpośrednio wykonania umowy, a także w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d.    na potrzeby wewnętrzne (zarządcze) Administratora, w tym w celach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku (monitoring wizyjny w klubach), a także w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji produktów i procesów obsługi), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e.    zapewnienia klientowi bezpieczeństwa podczas zajęć, rozwoju i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i d) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
f.    archiwalnych i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

[Okres przechowywania danych osobowych]
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych powyżej tj.:
a.    w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (maksymalnie najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, do 10 lat);
b.    w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych - przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane;
c.    w odniesieniu do procesu rekrutacji - do czasu zakończenia procesu naboru na wybrane stanowisko pracy lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym razie nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia procesu;
d.    w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych – do chwili zakończenia umowy, cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
e.    w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f.    w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych – przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród;
g.    w odniesieniu do monitoringu wizyjnego – do 3 miesięcy, chyba, że nagranie będzie niezbędne dla celów np. postępowania sądowego lub ochrony interesów Administratora.

[PRAWA OSÓB - prawo dostępu do danych osobowych]
Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu). 

[Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego]
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Odbiorcy danych]
Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym takim jak trenerzy personalni lub firmy świadczące dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne, księgowe, archiwizacyjne, informatyczne, kurierskie itp.  Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie. Administrator przekazuje dane osobowe swoim pracownikom, a także może je udostępnić innym podmiotom powiązanym z Grupy Klub Sporting.

[Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej]
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie]
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

[Podanie danych]
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Podanie danych jest obligatoryjne w sytuacjach przewidzianych prawem (np. do wystawienia faktury, ze względów podatkowych lub rachunkowych).  W ramach procesów rekrutacji podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Klub Tenisowy Sporting
Leszno, ul. 17 Stycznia 68
tel. 513 534 711, tel. 600 489 099
mail: tenis@sporting.com.pl